Fizykochemiczne metody analizy

Fizyczno-chemiczne metody analizy, metody analizy jakościowej i ilościowej oparte na pomiarze różnych wielkości fizycznych, których zmiana jest spowodowana reakcjami chemicznymi.

W wyniku reakcji chemicznych może powstać lub ulec zniszczeniu pożądana substancja, jej stężenie, przejście substancji do roztworu itp. Jako sygnał analityczny może służyć absorbancja (nefelometria), różnica potencjałów (potencjometria), natężenie prądu (kolorymetria), przewodność elektryczna itp. Fizykochemiczne metody analizy są szeroko stosowane w techniczno-chemicznej kontroli produkcji w celu określenia jakościowych i ilościowych wskaźników produktów winiarskich. Na przykład nefelometria i turbidymetria pozwalają określić stopień zmętnienia soków, moszczów i materiałów winiarskich, stężenie mikroorganizmów w zawiesinach drożdży; polarymetria i refraktometria - stężenie cukru w winogronach, moszczu i winie; polarografia - zawartość metali ciężkich i tlenu w winogronach, sokach i winach. Potencjometrię stosuje się do określania pH, rozpuszczonego tlenu, zawartości potasu i wapnia w winogronach i produktach winiarskich. Kolorymetria jest stosowana do oznaczania całkowitej zawartości substancji fenolowych, siarkowodoru, metali ciężkich itp. Kontrola procesu fermentacji malolaktycznej, oznaczanie zawartości aminokwasów, kwasów organicznych, cukrów w winogronach i winie, a także wyższych alkoholi, estrów i innych składników wina odbywa się za pomocą chromatografii.