Filtrowanie

Filtracja, proces oddzielania ciał stałych od cieczy poprzez zatrzymywanie i sorpcję ciał stałych przez porowate membrany lub media filtracyjne, które przepuszczają ciecz. Szeroko stosowany do szybkiego klarowania materiałów winiarskich na różnych etapach procesu, win gotowych, soku winogronowego, grubych osadów i materiałów pomocniczych, w produkcji win szampańskich. Proces ten odbywa się na filtrach. Metoda klarowania oparta na filtracji jest prosta, wydajna, uniwersalna i umożliwia dobre klarowanie materiałów winiarskich i win. Ciecze lepkie, które są szczególnie trudne do filtrowania, ponieważ zawierają zawieszone substancje stałe, które tworzą lepkie i ściśliwe pozostałości na mediach filtracyjnych (bardzo zanieczyszczone moszcze, soki owocowe i wina z dużą zawartością pektyn, likiery z dużą zawartością cukru). Na proces filtracji istotny wpływ mają właściwości zawiesin i osadów, ich ściśliwość, kleistość itp. oraz czynniki fizyko-chemiczne: zawartość koloidów w winie zatykających pory; potencjał elektrokinetyczny powstający na granicy faz ciało stałe-ciecz w obecności jonów i zmniejszający efektywny przekrój porów; obecność powłoki solwatowej na cząstkach stałych itp. Ilość i wielkość cząstek usuwanych w procesie filtracji jest bardzo różna: zawiesiny drożdży zawierają do 20% ciał stałych, podczas gdy wino i wino mogą zawierać tak mało zawieszonych cząstek stałych, że szybkość filtracji przy stałej różnicy ciśnień w czasie pozostaje praktycznie niezmieniona. Wpływ czynników fizykochemicznych staje się szczególnie widoczny w przypadku filtracji cząstek o wielkości 20 µm lub mniejszej. Filtrację przeprowadza się albo przy stałym ciśnieniu, albo przy stałej prędkości, ale rosnącym ciśnieniu. Częściej proces prowadzony jest przy stałym niskim ciśnieniu 30-50 kPa. Przy wyższych ciśnieniach warstwa utworzonego bezpostaciowego osadu, składającego się z cząstek organicznych, łatwo się kurczy i uniemożliwia dalszą normalną filtrację. Jakość procesu filtracji zależy od doboru odpowiedniego materiału filtracyjnego, uwzględniającego ilość i właściwości osadów zawartych w winie. Właściwości sorpcyjne zastosowanych materiałów wpływają na skuteczność filtracji. Dzięki zastosowaniu specjalnych gatunków tektury o wyższej zdolności sorpcyjnej można usunąć mikroorganizmy i zapewnić sterylność soków i win. Aby zapobiec wzbogaceniu wina tlenem z powietrza, stosuje się filtrację, aby zapobiec kontaktowi filtrowanej cieczy z powietrzem. W procesie produkcji szampana filtrację przeprowadza się po schłodzeniu w specjalnych filtrach w warunkach podwyższonego ciśnienia (co najmniej 350 kPa) i obniżonej temperatury (nie wyższej niż 3°C). W tych warunkach odszpuntowanie jest ograniczone, a szampan zachowuje wystarczające stężenie rozpuszczonego i związanego dwutlenku węgla. Po procesie filtracji, zaleca się utrzymanie klarowanego szampana w niskiej temperaturze i stałym wysokim ciśnieniu przez co najmniej 6 godzin, w celu uniknięcia spienienia i utraty wina i CO2 podczas procesu napełniania. W metodzie butelkowania szampana, filtracja jest stosowana wyjątkowo, jako operacja pomocnicza w celu usunięcia z szampana wszelkich osadów, które nie mogą być ponownie nawilżane, lub w przypadku wad szampana, które są trudne do usunięcia. Technika transvasation polega na zastąpieniu takich operacji jak remuage i de-gorging filtracją.

Źródła: Anoshin I. M., Merzhanian A. A. Fizyczne procesy produkcji wina. - Moskwa, 1976; Kiszkowski 3. N., Merzhanian A. A. Technologia wina. - Moskwa, 2004.