Energochłonność urządzeń

Energochłonność urządzeń, wskaźnik określony przez stosunek ilości energii zużywanej przez maszynę (urządzenie) do parametru charakteryzującego jej główne właściwości operacyjne (wydajność, powierzchnia wymiany ciepła, pojemność, powierzchnia filtracji, objętość transportowanej cieczy itp.) Służy do oceny poziomu technicznego i jakości wyposażenia technologicznego. Przemysł winiarski jest dużym konsumentem energii, głównie ciepła i elektryczności. Średnio jedno przedsiębiorstwo zużywa rocznie 12560-15900 GJ energii cieplnej i 5760-7200 GJ energii elektrycznej. Zmniejszenie energochłonności urządzeń osiąga się poprzez wzrost ich jednostkowej wydajności, racjonalne wykorzystanie istniejących maszyn i urządzeń, tworzenie nowych, bardziej efektywnych energetycznie technologii i urządzeń, stosowanie nowych rodzajów surowców, materiałów i źródeł energii, wykorzystanie nowych efektów fizycznych do intensyfikacji procesów technologicznych, zmniejszenie strat energii poprzez poprawę izolacji urządzeń, wykorzystanie wtórnych źródeł energii, w szczególności ciepła odpadowego oraz składowisk odpadów.

Literatura: Oszczędność energii w zakładach przemysłu spożywczego w Rosji i za granicą: przegląd. - M., 2000; Ignatyuk M.S., Perederni V.P. Niektóre zagadnienia racjonalnego wykorzystania zasobów paliw i energii w przemyśle winiarskim: przegląd. - Moskwa, 1983.